(G EEE. ЁEEE
(C EBEE . .)
1994 E

E1:

E2: L AHZEE/a>

: 0 : EGEEE ER ().

: 0 EGE: EGEEE.

: 0 EE. : E EEE.

1 : ABE E.

: 2 : C.

3 : E EB.

: 4 : сEE, EGZEEEE

EGEE AE.

E3

E4

E5

E6

: 6 : 8- (ӁEEGEEE)

: 7 : JE

: 8 : ҁE 40 E@EK.

: 9 : ҁE 40 EEEE


E AJEBEE@AGE EEE , @EEE EECB EE E @E ECBE EEE@EEE EEEEE EE EKE

E 1. "EGEquot;

E ӁEDGE E DGEEE EEECBGEM (1) EAJEEE@AGEE, (2) EE@EEE E(3) E@E

E 2. "GEAHZE".

E 3 "GEquot;.

E ӁEDGE ECEEEEE E- E E

E EE 0.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 0.

E EE 0.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 0.

E EE 1.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 1.

E EE 2.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 2.

E 4 "EL EG"

E ӁEDGE EEAAEEZEEG EE E EEGC.

E ӁEDGE E EEE EG EE E EEGC.

E 5 "ҁE E EEEGEquot;.

E EE 3.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 3.

E EE 4.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 4.

E 6 "E".

E EE 6.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 6.

E EE 7.

E ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 7.

E EE 8.

. ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 8.

. EE 9.

. ӁEDGE EEEGE EEEEEGE 9. .

E1:

E"сEB", E 54

"JEEECBG"

EEB EEECB, EEEEEEE.

E @EE EE, E EEEB@MEEC EEE.

EM E EEECJ E EE - , EEED EEECB E EEJEEME EGEED E E EEB DEEE EEE E M EE, E, EEEE, EEE, BEBE EH EEEE EEE @ELB E, EE ECJE. EEBEM EEQE EE E D EEECB, EEEEQ, EEE EE D EEECB, EEEG E B@MEE EH.

E CE BMD E@EE EE EDB@MEE- ECB. EE E E EE A EEEEE EE EEEE, EEEBE E EEEE@EE EDB ECB.

EEEE E ȁE EE E D EEECB C KE D EEECB EEAH EE, D EEECB EME EE EEEEE E A. E[ ECBEE- , EEEE@EEEEE.

E EGEEG D , E ʁEM, EEEEE EEBEED , E EE E ́E E EEE EE GE D EEAE EE EEEDE EQE EEE EEE EEE.

́EIEE@, ECBEEEIE EE EEE, E D EG CM EE, EBM DG, EEGEDEE E EBE EDB@MEECB. E EEE EE, EE EEEE E E E EEEE EE EEC EEEE , E E . ΁ED EE , EE EE GEEEL EEEEE LEEEED ECB EEE ΁EEEECB EEEEE EE @E , ECE EGEEEEE EME E EGEEE @EEMEEE, EE[ @ B@M E EEEEE. EEFZEEEEEEEEEEEE EE[ @ EB@M E EEEE EEK.

@GE EEE EEZEEE EEE EE[ EEB@ E EEEEE EECEE EEEEEMEEEE EEE E C EE. EE DEEL EEEZE EEEE JEEEZ, DEEEEEZ EEEDEEEGEG EE, EG C ED EEECB . EE E EEE E EEEBMK E@ E, E JEEBEEEJEEE, EGEED EEEECB, E EE, E JEEEEA, EGEED EEECB, EEE E EED EEEE. ΁EEEEE GEE @EEEDG EEEE EE D EEECB EE E

EEGEE CMG EEH HEEBEEE EEEE EEE EA E E, E E ME H @EE AG, E E [ E EE EEEE JEEFZE, EEEUEEUA EED EE EC EE E EE EEEE . EE EEEEB E E EE DEBM, @EEE, EGEED EEECB "DEE", EEZEEEEE E EEEE. M, EED BE EEE E EEE, CEE EEEEE C EEEEE EE EDEM ECB DEE, EE, E DE? EE, EG EE G EECM H D EEECB DE, EEE EE@ DE E E E E E@, E @, EEEJEEE EE D EEECB E EEGEE EEEED EEEEOL.

EGEEE E HEE E. ́EEEE DEEEE , EEE L @EEEEEE E EEEDB@ ECB @EEEEEE. B EE EEEGE GED EEECB, EEE EED E EE E

E EE EZ EBE , EREE @EEE DG E EC MEEME BE @EZ E@EE D EE B ED EECB E EEEEEEBEE B@MEEDG.

JDGEE " 0" EGEEB EIE HE , @EE EE. āE Z EE, EE ED HEI, EE AHM E IE EEE E E DGE E E GEEA KEE EDEE 25 E ʁEM, EEEM EACE E HE D E ECME, EE"" EE E"".

EACEECBGEEEB@K EEEEECG, D@E EDEEEGEGE, EEEE"" EEEEE"Equot; E@E EECE @EE EEE

M EE, E E C. E EEE"Equot;. C E EEECAE EEE "Equot; E .

BMD EE , E"CA" E"Equot;, EEE E EEE EEGE , E ECB. EE EEE E ECB EEE . EEEE EAE EL, E ECB EEE D . EA ELEEEEE EE E ECB EEE E EEE [ @ZE EEEE , EEEE "EE", EEE EM E.

QM, E D GEEECBGE -. ӁEDGEGEEE EECBGE AEE ECBGE E "EA".

EM E EBE ZEDZEEEEE ECB EEE -, EE E EE D E E E, EEE EEEEE E- ECB. D E EEEEE ECB, E EE CEEECB. ʁEM, BME IE GEEECBGE E.

GEED E EED EEEECB. M- EMEEE EEE, EEE EE"EEEFEquot; E EE EE EE EC ECBG E- EEE@EE ECH C E E DZEE, EGEEE EGC C DB ECB. B B , DB@MEE

ʁEM, A E E EEE EDEE EEQE"EG" E"E" EEE E. EREEEE EEEAHZEEEM @E ZEEE EEL , EEEEEGE E, E EJ E(BE E, D E E EE, EEE E ΁E, E E EEGCE EE EE, , EEEE E@E E ʁEM, , EE (E E DEEE REEAE M IE, EE EE EEEE; EE EEEDEE EE E, EREE@ E , EE EEBAGE EB D , E EEEGCE EEEAEEEE. , EE, EEE"B EK" EEEEZ EE[EE EEEEE[EE E, EE .

E2: L AHZEE

16 E1971

EII

C EE EAE APA C 0 4:

1. EC E BE E JEEEE JEEE EEE G .

2. BEEEE BMEEEG EEEEEE CAE

3. EED EE E EA @E, , E.

4. Q, EED AEEGE , GEE D AE.

, . . . .

.

: 0 : EGEEE ER ().

: .

: Q E EEEC EEEEE @MEGEEIJEEE

: E@E EEECB KEEE. EE @EE B@ZE EEEE E EE EEE EED E G BE EEE E

: Q E EEEE EEEEEE G D AEE JD . E, , ECBG EEE EE, ECBG D EEE "Equot; EEKHZEE E EG D E. EEEE ECEE@EEEEE .

B EEE EE@EEECB E , E.

: M . ЁEK K EED 1971 , @E EEEE EEECBGEEEECBGEEEEE GE, EE EEE

: 0 EGE: EGEEE.

: .

: Q E EEEE EE @MEGEEIJEEE

: ECB EE EE EEE C EEG. E E EE @EE B@ZE EE@EEEE E EEEEE EED E G BEEKE.

: @E EE EEK, @EEEEGEE GED EED EE . @E EC E EG D ED E DJEEE Q D E , EE , E, E ECEEE. ΁E, EEEDEECB EE, ED EB ECB, EDEEE "Equot; ECBG, ED EB E ӁEDGEDEEEE, E EE"ECB" E EE. GEEE @EE CAE E EEEEE EEED E, D E, D E, D E ED E. EGEEEE EE EEEEE EEEE, E EEE ECBG. GEEE @EEB ECB E E ӁEDGEE, EEEEEEB EEE EEE .

: M . ЁEK K EEEEEE1957 , @E@EEECB EEEEE AI EEAAE EEE E DEEEG "".

: 0 EE. : E EEE.

: DE "Equot;, "EE", "Equot;.

: Q E EEEC E @MEGEEIJEEE

: ECB EE EE EEE C EEG. E E EE @EE B@ZE EE@EEEE E EEEEE D E, D CE EGEED E , EEEEEEE.

: BE , EEE 0 EE EEEB EE@E EE "E E". , EE E , EA K. CG, EE, , G, EEKEEB " Equot;, E EA E@EEEE.

: Q ERE DE "E ҁEERE Equot;. EAEEEEE

, : DEEE EECM EE EECM, M D EE E EM E"E@E" EEM GEE. EAE EKEEEC E, EZ EE E. EEE E AE K (. AE). ӁEDGEE, EEEEE EE@E D E, D CE EGEED E E E EEE, EEEE .

: M . ЁEK K EEEEEE1957 , @E@EEECB EEEEE AI EEAAE EEE E DEEEG "".

1 : ABE E.

: M EEM EEE EECEEE, D CE, D E IKEED EE EKHZEE

: ȁEEE"E ED Equot; E E(EA "E ", "EEEquot;) EE E EAE, EE D AEAE E EEEE, E .

: Q E EE EC E @MEGE

: K EEE E EEE, EE E ELE ED EM. EAAD EED EEEE EB, EE, E

DEE CEEE EECE(EEB) EEE , E EE "AIEquot;.

: DEE "Equot;, E"AIEquot; EM E, E EECEEE, EE"Equot;, E EECED EE. "Equot; EEE C E āE E @ E E E EEE "EE". EE E @, E E"Equot; EE ECJG.

E EE E EEEEELEE EECE EEG, EEZEEAA EEA, EEEEEEE EEEEE

: M . ЁEK K EˁED EE 1956 , @E@EMEEE@G.

: 2 : C.

: E, EEGEE EEE @GE EE, EE, EEGEE EEH BMH @G.

: DE EE "E ED Equot;, E@E "E ", "EEEquot;, EEEEE . DEEA E EE E E E EEED E E EE E.

: Q E EE EC E @MEGE

: E M , EE @EEEE, EEEE. сE C E E E E(EA) E EDHZEEG. E E E E @EE EGE EEEE EE, EEG E EGE ED E M EE@G, ED EGEEE ECJ.

E , EEE, EEED E EGE EED BM EE EEE EG, EEEIEEE EG.

: DEE "Equot;, EEEE"Equot; E E EEE EEGEE DECE EE EE E"Equot;, E EA EE āE E @ E E EEE "EE". āE E AE EE"EE" EM EEE "Equot;.

: M . ЁEK K EˁED EE 1956 , @E@EMEEE, EEGEEVEE @G ECEE EE, EEMEEECEE MECEE

3 : E EB.

: AEEEDGEEB C, E EM, EE R EE D E EEEBE EE EEGEC. E, ECA GEED AH EB, D EEEC E EEE

: "ӁEEE EE" E"ӁEEE EEE?".

: Q E EE @MEGE C E

: EEB EEGEEEG C ECR EE E E. E, @EE D E E EECE EE E C EE EB, E E E EEEE [ GEEGEE D EC EE.

Q E E E EECE EE CEEE EEGEC ECR EE

Q EA, E E EEED EE C L EB, E E EEED EA EB EBE E E EEE E"@EECEquot;, EEEEEC C E.

: DEEE "Equot; E"EE", EEEE . BE E D @EC EB , EEE E @G ECEEE E, @EE. DEE EM EC. M EDEE EE R E"@EECEquot; EEE AE. EE

Q: "ӁEEE EE"

DE "āEquot;.

Q: "AIEquot;.

Q: "ӁEEE EE"

DE "ҁE E?"

Q: "āEquot;.

DE "Equot;.

B EB D EE C, EE EEE " EA EB C", EE , EE E D EEECE , EKEEEC, EGEE EED@EE EEA, EA. DEEEGEE EEA EA. ρE EECEEA. ρEEEGEEA. "@EECEquot; EA (EEEEE. EEEEE EAE. EB EG E EECEEEH E @G EA. EEG (EEGEECH EE@G) EA. EAEE EKECE EB, "Equot;, "Equot;, "AIEquot; E"EE" D EZ IEGEE EG , EEE E E EEA E@ EECE C EEEA E: " EA EECEC".

"Equot;, "Equot;, "AIEquot; E"EE" DEE EE , @EE EE . ED GE E EEEE. E EEEE EER H . EED EEE, EA. DED E EE CHZE EE G, E: " EE EE EE F". "CEEquot; G EEZ EE , E REEEE @EE EEEEE EE , EE E. CE GEEE @EECJ E DCE G E EE EE EECE EEA EEGE Q EEEE G E, @EECE (EEGE) E EEE E EKEM, EA E E E

: M . ЁEK K EˁED EE 1956 , @EEE EZEEDG EEE

: 4 : сEE, EGZEEEE

: D EE, EL E E - @GE EGZEEEE EE EEEE ECGEEGM @G.

: Q EAC "ӁEEE EE" E"ӁEEE EEE?" EK. DEC, M B E EEEEEEEE ECAELBEE. Q E E EEGZE @GE, AEA E

: Q E EEEE EE @MEGE

: QE EEGME@GEEEE: (1) EE E (2) EEEE(3) EEE EE. E EMEEEC EEEBEE EEDI EGEG, E EEE , @EEEEE E@GE.

: EGZE@G E E E, EEDGE G CM GED EE CAE(). BEMEAE , EEEE . сE @E: (1) EEEEEGEG EGM @G, (2) EG EGM @G, (3) EE EEA " EA EECEC", EEEEEECE BEMEE EA.

REEECEEЁEECE E E@EE, EE EE, C EBEEEEEE ( 3). āE EAE E EE E, E (1) EGE; (2) E; (3) EE EE.

DEEE EG, E , EEE 3. EB CE C EGEEE EEE"EE" (EEEE EGE) E EA.

EB H ECJ E EA EEE, EEEEE DEE D I, @EEG @GE ED C , E EEEEE C EGZE@G E E, CME EEG EEEM EE C EE E E, EELD EE E EEE EGZE @GE EE, EEEE D @ E.

: M . ЁEK K EˁED EE 1956 , @EECAA BE E, EEEEEEE E .

EGEE AE.

DJEEEEH E , E E AE, EEBE CME E JEEAE E EEGE - E.

E3

24 E 1968

EE EEEEEACEAE EEEEEE G EEDJEE, EEEEC.

(1)

B DEE EEAE, @EEEEEEE AHME; EELEE E EEG EEE. B D EEEE EE, EB D EE EBMG, EE. EE, @EEEEEEEAHME E@EE EE EEEEEEE

(2)


EEEEDEAE. B E EGME@GE EEEE EGZE@G, @EEE EGEEE, EEE E EE EEE@EEE , CE, D F, E EE , E E, E: " EE EEM". D , EEEEEM, M EZ E E @EE EEEEEM. C E EEED EEEGEEEGEEIEEEGE AE. EE@EZ EEEE

(3)

BM AE EM E EGE @EEEUE EEBFE EE EEUE E EE EEE. Q E E EE - AE, DEJEEDEEEE AE EEG E E EM , @EE E , EEB@ZEEEEEEE, EEE .

(4)

EE E E EE 4, EC EE, MME 4, EAEEE CME E . GEE E E EE E EB E EEEH ZEEEEE E E @E EEE EB? EE EEG EE@G, EEEE ́E EEE E CME G EE D EED EE EE EEEEEE EE , E EE E, EEE EE E EEE AE. EEE EEE EID EEIE EE, EEAE B@M EZ AEEE. D F, E EZ "EDEZ". F, EE EEEEE EEEEE E @ELBEAE B@M, ECEE EEG EME AE.

EZ EE EE EEEEH AE. B D EJE DEEAE EE E EEE IEE EFE E EE EE EE E EE E EE EFH E. E EE EEEB , EE EE, E, EEE, EEE E. ΁EEHEEEE E E EEEE E.

AE EBMK CZ E E E, EEL E. , EDE D F, E D CME M F, EEE CMEE CMG E EE. EE E EACE E EE EEEE.

E C EEE @EE E@E, EE E, E E E E DEEE ΁E EEEEBMG. āEL AAEEEEEEE EE PME EEE EEEEBE EE AHM E. ED E, EE E ED E EDE

AHZEEE E AEEEE EE LBEE" E@" E"E" EH EE2 "L AHZEE" EE6 "E".

ME AHZEE EEBA . EEME E E EEEE, HEEM GE EE EE- DEEE E. E EG, D E " Equot;. ΁EE ECJ AHME, EE ED E EEEEEE, EEG EEE E D " EDE CME". ρEE D "E Equot;, EECEE EEDG, EEEEED EE.

EDE , E EPEEE E EE EE EE EEE ECEEEE EEE EI E KEEEG DECE EEEGEECE

[ E"EA" E EFE"E-AE". EE EEC EE E@ EEEBEE , EEE EE EEE EE, , @EEB EE.

, E EE E EEE EE , D EE E EEE, EEE @EE EED E, EEED EEE EEEE . E E"" ; EEEE EDEBEEEE ́E BME EEEGEEE @E, JEE ED EEEEE ED AHME, E EM @M ; , E , JEE ED EEEE.

E EBK @EE ADEE AI EGC CAA, EEEE HEEEGCEEE EGEEEE AI E EGCEE EE

E4

7 E 1965

EE EE, EE EE@EEEE EE, EE EEEE?

E E E, EEEEE EE E

E, EC EM EG.

DEE EEE EEEEE EMEEGED B@ EKE. ́E , @EEE, D EEE EE EER IE EEE EEE E@G.

B EʁEEEE ECJ , E E E "", EEGE E E , EE E EEEEE, E D EEE, EEEE-- E @E. ŁE AE DEEE ED D EEE FE EED EE ЁE

. @EE- E EEE, EEʁEEE, EEE EEED EE

ȁE EE EECJEEECJE"E" EECG. EEM E. ȁE EE "EEEEEquot;. EDEM EM E. ȁE E EEAAEE@ELEEE. G EM EE ȁE EE EH EE EE EM E.

EB@ EE (CEEE EEM E. EEE B@E

EB@ EEZEAA EEM EE EE EEEEE EED EEE, EEE EE EE @E.

ȁELE EEA ЁE EF, E EEE , EEE "E" EEE

ȁE DEEE EE E EED EGEE.

EE EE EE EEEE EEG, E EV E E, E, EAEE EE EE, EE, E EGE E C @E EEED ЁE M MEGE C D EE PEE, EE E E EE EE B EZEEG. E EE EGC MEGE EEEE.

EEEEE- E" EEEEquot;, M EE EEEEEE

E5

12 A 1959

EE EG EE . EE EG E GE, E EC E, EEEEGBE EGE

GEE EEE EG DEG EFBE M EED EM EE E EE.

E6

7 E 1968
* 22 E 1971 R

16 M 1965
EII
K 6,
7, 9

C , C 6 9 EEM.

: 6 : 8- (ӁEEGEEE)

: EH EED AHME EA. EH EED EEEEEE EE EEE D E , , EE EE E E B EEEB B EE 8-, E EE AR 8-.

K, EEEZ EEE E8-, EE

"BEE Equot;, "сE".

"CH EEEquot;, "сE".

"C[E EEquot;, "сE".

"AG", "сE".

: Q E EEEEE E C E EKEEE

: E E EEE EAZE@GE E E ED E EE EEE EEC EEE EECE EE EEE EEC 8-.

: J, E B EEEC. EEEEK , EAE EEEE . ρEE EE EAE ED E EDFMEE E, E DI EE EECE EFD ECBGE EFD @GEEECE EFD EGE EFD EA EECE E DB@MEE EEGZE@G E C , @EEE EE EEE EEE ΁E, E EM M EECBG. EH E D E E M EEEA EEBMEEED BEE EE, EEJ EE. EE EEE, EE EE E.

: M . ЁEK K EEE ́E-E EIEE1953 .

: 7 : JE

: ҁE, EEE8- (), M E EK EQ EK. Q E EECEEEE E EE. E EE EAE EEEE E "Equot; EE AHME, "Equot; EEG E EIE , E"EE" EEUEAHME. BEZEE E DEE DEEE FEEB@E AZE, EEEE E EE EEDEM E C E @G, EE EECEED E EEE EECEK, E"Equot; EEEEEE E EECE EEEEGEIE. D D E.

: Q E EE Q E K.

: , @EEEE EECEEGEED B H EE EEACEE EEE@EEE EE EECEEE EE. EEEB E EEEE.

: C B EEHE BELEEEECEGE. ́E EE.

: M . ЁEK K EˁED E1956 .

: 8 : ҁE 40 E@EK.

: "Equot;, "сE", " E", "сE".

EEE EECE

: Q E EEC E EEGEEEEG. DEE EEC E E E EE E EEEGE

: E E @EEE E40 EEEC. ECEEEGEC A. E E E @G E@EEEEEE EEE EA. B EE, D EEB BMLBE ZEEEC.

: 8 E E, EE EEEG ER E EE EL EECE C EK "GEE@" EEE EB@E, EEE EEE @E. EMEE E, , EEH AHME, REAEE BM EE, E CMEE EE, E E EB, EEE EE EEEEG, M D EBEE. EA, E E @E EEEB. -EE E EEECAE@EK EEKEEEE EEEE EE EE E EK. сE EEEEM EE "EEEB", "EE@E EEEB", "сEEC EEEEK", "C EEEEK", "сEEC EEEEK", "C EEEEK". EEEE. B E EE E EE @ZEEE, EBEE E, @EEEEEGEE@E. E EE , EE DEE EECE "сE", EE E@E EGE, EEE E EE EEE E EGEE@E, D E A EECEEEG. ́EEE E"Equot;, EEEBEME EE E DEE , EG "E" E"EE". ́EE EE CE, EE EEAZE, @EE E 40. EEEEECED EZ E, EE@ E EER EE EE EEG EE. B EEEE E40 EEE EGEE@E EEEH EECEEEEEK EGE EM. E B@EEE . DEB : "ҁE EEEEEG?". B ECE : " , @E E EE EE". ECJE. E EEBED EE EE, E E @E EE. EEB, EE , : "ҁEEEE, E EEEG EE EEECE".

E, EEEEEEB E E, EEEEGE DEEEEE EE @E R 40 E@EK. ӁEDGEEE "C EEE EEEI". "AIEquot;. "C EEE Equot;. "AIEquot;. "EE E EE EEEEEG". "AIEquot;. "EE E EEE E EEEG". "AIEquot;. "EEEEEG E, EEEEEEG". "AIEquot;. " EEEG ECJ EEEGEquot;. "AIEquot;. " EEEG BE E EEE". "AIEquot;. " EEEG EVEEE". "AIEquot;. EEEE EE EB E EG EG E, CEMEC E. C, EEGEGEED M AEEGEED M EEE ED EC EG @EL A. EM ED EE EQEEG. AHME, ҁE 40 E@EK, @M GE E EE E, E EAE JEEE@EEEEEEG, EEEEEEEEEEG M E.

: M . ЁEK K EEEE1957 , @E@EEEE EGEEEC.

: 9 : ҁE 40 EEEE

: ҁE, EEE8- (). Q EAC ED, CD EGEEAZEEEE DEEE KEE40 E. EZE EECEEE: "Equot; E, "Equot; EEG E EIE E EE EE E"EE" E E E AHME. BEZEE E DEEE EEH E E E 40 E@ BME.

: Q E EE Q EED@EEEE EEE.

: E B@ZEE E40 EEEE EEGE

: Q E EE D EE EEDEEEE DMEEGE ́E GEEEH , EEEED D E BME Q E E EM E E EZ, D@EE , @E EE EECE C D EGE E E, E D@E, E EGE EED@E, E40. EEE E EE EAK. сEK EBEE EE EAK. сEK EE E @ELEE EAK.

D ED 40 EEA. E HEEEEAEB@ME E EGEEE DEEE EAE EEEE @E EEE EECEEEEEEE D EG, E EEEE EGE B AEAE B@ME E EGE E E E EEE @EE E 40, EBMK BM DEMEEEDG EE E EE, EED EE B EDEMEEE EEECEEE EEDEM.

: M . ЁEK K EEEE1957 .

EEEAHZE E 6 , 7 , 8 E9, GEEE @EE EB EB@ME EE EE EE ECB KEEE EEE EEC E EE. E EEAEE EEE@EEE

: (E EEQ EGE , EE-EME EEEEEEEEE- EEEE-. EE EBLD , EEEEE B GE EE EC@JEMEE C, DEEEEC, DB GE EB EDB EEE EE- EEEE-.

-: EE, EEE E "C -". E E E, EE EEE E, EEEE, EE, G EE, E -, E EEIGE E, EEDEM EEE@EEEEDGE EEE EEDEIGE E. E, EEE, EB CE E E@F E

: Board Technical Bulletin, G EEEAEAC E QJB.

: (HDA) Hubbard Dianetic Auditor, D EE

: (HASI) Hubbard Association of Scientologists International, E G QJBA E

: Hubbard Communications Office Bulletin, EEӁEEG сEEE E

: (Hubbard Dianetic Counselor) EZED EE EGEEECH DE E

: 1. -, MEEME @E KEE EE E E EM, EE EEEM. "AIEquot;, "M" E E G EE , @E KEE EE E E. C EE , EE E E, EEE EC EEG D EE @G, M EEB EE EEEEE. ECEQEE EGE EE EEC@GE EE EGED @EM EEC@GEEDC@GE EE EEEE E , E E E EM EEEM. E E A EEE @G E CE EE"Equot; EE , E@GEEEM, E. EE EGEEDHMEEGE EMEED EGE@ E, EEE , EE E, EE , E EM. C EEEEVEE @G, EEEEK EEGEEEB BM ECJ EECJ (aknowledgement).

2. E, EEE (validation).

: E "EA" EEDEEEE E.

: EAHZEEEC E AE K, EH E DEGE EE EE EE E. ΁EE EE EE EE EEG EE , EEEE, CMEE EE, @EEEI E B , E EE EEAE K, E AE E

: (HCA) Hubbard Certified Auditor, EEL EE CA ABEE.

: (HPA) Hubbard Professional Auditor, EZEEE CA E E.

: , , , I E EGED EEEEEB. E E EE, E E C 40,0 0,0 E EME